مقاله پژوهشی

1. پدیدارشناسی سیاسی فرّه در اوستا و شاهنامه

صفحه 7-40

روح اله اسلامی؛ وحید بهرامی بهرامی


2. شیعه و مساله مشروعیت حکومت در عصر غیبت

صفحه 42-74

سید محمد علی حسینی زاده


3. الگوشناسی و بازشناسی انتقادی دموکراسی نزد جریان ایرانی متمایل به لیبرالیسم در دوره جمهوری اسلامی

صفحه 75-110

سید ابراهیم سرپرست سادات


4. منطق درونی نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و معرفت‌شناسی رهایی‌بخش

صفحه 112-140

حسین سلیمی؛ علی اسمعیلی اردکانی


5. شاخصه‌های اصلی اجتماع‌گرایی سندل بر اساس دو مفهوم سعادت و آزادی

صفحه 142-164

سید مجتبی عزیزی؛ حجت اله نوری ساری


6. شبکه مفهومی فلسفه سیاسی اسلامی

صفحه 166-192

علی اکبر علیخانی


7. رابطه دین و سیاست در عصر «پسا-سکیولار»

صفحه 194-217

احمد نقیب زاده؛ امیر محمد ایزدی