مقاله پژوهشی

1. شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر انتخاب نشان سیاسی با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری 1392

صفحه 7-38

ابوالقاسم ابراهیمی؛ سید مسلم علوی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ علی رضا مسیبی


2. پارسیْ‌گردانیِ انگارگانیِ واژ‌ه‌گان سیاسی؛ نمونه‌پژوهی: لیبرالیسم

صفحه 39-66

محسن خلیلی


3. بررسی نقش دانشگاه در بهبود مؤلفه‌های آموزش سیاسی دانشجویان مورد: دانشگاه شهید باهنر کرمان

صفحه 67-94

حسین معین آبادی؛ اصغر سلطانی


4. بررسی نگرش دانشجویان به نظام وظیفه مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 95-118

وحید سینائی


5. بررسی موانع کاربردی سازی علم سیاست از دیدگاه مدیران اجرائی استان کرمان

صفحه 119-166

محمد عبداله پور چناری؛ یحیی کمالی


6. بازنمایی ساخت قدرت در فضای دانشگاه: با تکیه بر اندیشه فوکو

صفحه 167-212

فاتح مرادی


7. نگرش انتقادی از درون به اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی ایران؛ درس هایی برای مصالحه

صفحه 213-238

مجتبی مقصودی؛ اهورا راهبر