مقاله پژوهشی

1. قضیه ی کندورسه و دموکراسی معرفتی: یک ارزیابی روش شناختی

صفحه 7-28

علی اردستانی؛ امیر محمد ایزدی


2. سلسله‌مراتب استخدام و استعباد در مدینه‌ (در فلسفه سیاسی فارابی)

صفحه 29-58

مرتضی بحرانی


3. دوستی مدنی و دوستی کیهانی: دو روایت از نسبت شهر و دوستی در فلسفه سیاسی اسلامی

صفحه 59-86

احمد بستانی


4. مبانی نقد و بازاندیشی جامعه‌شناسی‌سیاسی در اندیشه ژاک رانسیر (امر اجتماعی در عصر پساجهانی شدن)

صفحه 87-118

محمدرضا تاجیک؛ امیر رضائی پناه


5. نقش نظریه در پژوهش های سیاسی تاریخی: فراخوانی برای بازاندیشی در نقش نظریه ها در علوم سیاسی

صفحه 119-148

عباس حاتمی


6. کاوشی در ساختار زبانی و محتوایی سرودهای ملی کشورهای اروپایی

صفحه 149-171

اعظم سنجابی؛ نگار داوری اردکانی


7. بازخوانی سنت و روش شناسی آن در اندیشه های محمد ارکون

صفحه 171-196

محمد مالکی؛ احمد بخشایش اردستانی