مقاله پژوهشی

1. بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران

صفحه 7-40

حمیدرضا محمدی؛ سید محمد علی تقوی؛ مهدی نجف‌زاده


2. تحلیل فرهنگی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی ایران

صفحه 41-70

سیمین حاجی‌پور ساردویی؛ مجتبی مقصودی


3. سیاست و حقیقت؛ یک خوانش آگونیستی: بازخوانی کُنش سیاسی امام علی(ع) از قتل عثمان تا جنگ جمل

صفحه 71-96

امیر راقب؛ احسان کیانی؛ سید مجید حسینی


4. بررسی تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی سیاسی و رسانه های اجتماعی بر انتخاب کاندید در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی

صفحه 97-124

عظیم زارعی؛ وحید شرفی؛ مهسا بهمنی


5. تحلیل فرم و محتوای اندیشۀ روحانیون معاصر درخصوص نسبت دین و سیاست با تأکید بر نظریۀ زیمل

صفحه 125-152

نعیما محمدی؛ علی محمد حاضری


6. امر ایماژینر و سرشت افسون‌سازِ ایدئولوژی

صفحه 153-204

احمد نقیب زاده؛ بهزاد عطارزاده


7. صورت بندی گفتمانی خطبه216 نهج البلاغه (بازتولید نظریه بقا و زوال حاکمیت از منظر علی(ع))

صفحه 205-237

علی محمد ولوی ولوی؛ هانیه بیک