مقاله پژوهشی

1. موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد دولت ج.ا. ایران

صفحه 7-40

امیر محمد حاجی یوسفی؛ محمدعلی طالبی


2. منزلت هژمونیک و موضع‌گیری آمریکا نسبت به "مسئولیت حمایت" در نظام بین‌الملل

صفحه 41-70

مهدی ذاکریان؛ راضیه مهدوی پور


3. ماهیت رقابت و تعارضِ ایران و ترکیه در سوریه و عراق

صفحه 71-100

مسعود رضائی


4. نظام بین الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه

صفحه 101-140

محمود سریع القلم


5. فلسفه ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل

صفحه 141-166

حسین سلیمی؛ علی اکبر کیانی


6. بررسی عوامل شکست نمایندگان ایران در راهیابی به کنفرانس صلح ورسای

صفحه 167-205

سیروس محبی؛ سعیده السادات احمدی


7. علل استمرار ساخت رانتیری دولت در دوران پس از انقلاب(با تکیه بر سال های نخست پس ازپیروزی انقلاب)

صفحه 205-236

سید سعید میرترابی