مقاله پژوهشی

1. تقابل معرفتی رویکردهای بومی گرایی در توسعه علوم انسانی

صفحه 7-26

نورعلی غلامحسین نیا سماکوش؛ علی اکبر امینی


2. بنیادهای امر سیاسی در یونان باستان و نقش پولیس (دولتشهر)در شکل گیری آن

صفحه 27-56

احسان کاظمی؛ علی علی حسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ علیرضا آقاحسینی


3. فلسفۀ هم آوایی آزادی و برابری در نظریۀ عدالت جان رالز

صفحه 57-85

سید علی محمودی


4. واکاوی تأثیر اتوریته بر انتشار مرگ در سوژه‌های جنگ

صفحه 85-118

فاتح مرادی


5. تحلیل کنش های خشونت‌بار داعش از چشم انداز روان شناسی سیاسی: با تأکید بر نظریه تعارض واقع‌گرایانه

صفحه 119-150

علی اشرف نظری؛ شهره پیرانی


6. «شرق‌شناسی وارونه» در بازنمایی خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران از غرب

صفحه 151-188

هادی نظری؛ داود نعمتی انارکی


7. ساختارهای سیاسی مساعد در ظهور جنبش ملی نفت بر اساس نظریه جنبش نیل اسملسر

صفحه 189-223

عباس نعیمی جورشری؛ منصور وثوقی؛ علیرضا کلدی