مقاله پژوهشی

1. برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا

صفحه 7-38

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مظفر حسنوند


2. ارزیابی تأثیر کنش‏های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه ‏ی موردی دیاسپورای ایرانی مقیم ایالات متحده

صفحه 39-68

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ سمیه بهرامی


3. دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت

صفحه 69-104

سجاد فرجی دیزجی؛ عباس عصاری آرانی؛ مصطفی مرادی سیف آباد


4. مفهوم «جامعة بین‌المللی» از نگاه مکتب انگلیسی: تحلیلی انتقادی

صفحه 105-136

روح اله طالبی آرانی


5. بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه

صفحه 137-164

علی فقه مجیدی؛ فریبا سلامی؛ زهرا ضرونی


6. تعارض سیاستهای رشد و بازتوزیع در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 165-202

عبدالحمید معرفی محمدی


7. تحلیل اثر نظام انتخاباتی در عملکرد وجهت گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی

صفحه 203-234

محسن اورکی کوه شور؛ محمدرضا مایلی