مقاله پژوهشی

1. رسانه و بسیچ سیاسی: نقش برنامه های سیما در همراه سازی مخاطبان برای شرکت در راهپیمایی های سراسری (موردمطالعه :راهپیمایی 22بهمن و روز قدس)

صفحه 7-39

محمد بابایی؛ ملک محمد مهر علی


2. فرّه مندی در شاهنامه فردوسی و بحران جانشینی

صفحه 45-72

وحید بهرامی عین القاضی؛ روح اله اسلامی


3. سیاست و عرفان در مهابهاراتا

صفحه 73-96

محمد تباشیر؛ ابوالفضل شکوری


4. تحلیل تطبیقی جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در دولت خاتمی و احمدی نژاد

صفحه 97-130

عباس حاتمی


5. رویکردی تلفیقی-ابتکاری به تحلیل گفتمان‌ محمدرضاشاه و امام خمینی در خطاب به مردم

صفحه 131-166

ابوالفضل شاه علی


6. بررسی رابطه بین حمایت سیاسی دولت و سودآوری نسبی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 167-190

رضا غلامی جمکرانی؛ علی لعل بار؛ بهارک ترخونی


7. تحلیل و ارزیابی وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران: سنجش نگرش استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران

صفحه 191-220

علی اشرف نظری