مقاله پژوهشی

1. نسبت آرمان و واقعیت در اندیشة سیاسی زرتشت، مانی و مزدک در دورة ساسانی

صفحه 7-32

محسن سلگی؛ شجاع احمدوند


2. هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

صفحه 33-64

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


3. رانسیر و بازپیکربندی توزیع امر محسوس در سیاست و زیبایی شناسی

صفحه 65-86

معصومه محمدیاری؛ محمد توحیدفام


4. نقش توسعه اقتصادی در تحول فرهنگی؛ عصر پساجنگ در ایران

صفحه 87-115

مرتضی مردیها


5. دوستی در روابط بین الملل و نگاهی بومی به آن: درس هایی از سعدی

صفحه 117-156

حمیرا مشیرزاده؛ فریبا علی کرمی


6. داعش و مدرنیته: بررسی تأثیر عملکرد دولت شبه مدرن خاورمیانه ای

صفحه 157-186

صباح مفیدی؛ سمیه رحمانی


7. آسیب شناسی روابط بازرگانی ایران و افغانستان از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی (2018-2001)

صفحه 187-224

ناصر یوسف زهی؛ حسین فرزانه پور؛ احمد بخشی