مقاله پژوهشی

1. روبنای شریعت‌‌نامه و زیربنای سیاست‌‌نامه در نصیحه‌‌الملوک غزالی؛ براساس متن تحولات سیاسی سلجوقیان

صفحه 7-32

10.22034/ipsa.2020.392

روح اله اسلامی؛ سیدهاشم منیری


2. همسویی سازمان همکاری اسلامی با عربستان سعودی برای مقابله با ایران در بحران یمن (2019-2015)

صفحه 33-74

10.22034/ipsa.2020.393

مجید بزرگمهری؛ سمیه آقاجانی؛ مریم افشار


3. آینده پژوهی وضعیت علوم سیاسی در ایران بر اساس الگوی تحلیل روند STEEP(V)

صفحه 75-110

10.22034/ipsa.2020.394

حسین سلیمی؛ غلامرضا حداد


4. منازعه سیاسی، سیاست فرهنگی و فرهنگ عامه در ایران پس از انقلاب (با تمرکز بر سیاست موسیقی)

صفحه 111-146

10.22034/ipsa.2020.395

ابوالفضل دلاوری؛ الهام قاسمی میمندی


5. در آیینه غرب و عبور از مَنِ نامتناهی؛ بررسی چگونگی رویارویی نخستین قانون‌گذاران ایرانی با غیرِ غربی در مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی مشروطیت

صفحه 147-184

10.22034/ipsa.2020.396

رضا سرحدی قهری؛ مهدی نجف زاده؛ سید حسین اطهری؛ مرتضی منشادی


6. آسیب شناسی سیاسی – حقوقی مصوبات مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در مجلس شورای ملی عهد پهلوی دوم

صفحه 185-217

10.22034/ipsa.2020.397

امین عادل خانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ مرتضی دوستی


7. شناسایی ابعاد پتانسیل خشونت قومی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی : استان آذربایجان غربی)

صفحه 219-256

10.22034/ipsa.2020.398

سجاد معین فر؛ رضاعلی محسنی؛ علیرضا محسنی تبریزی