مقاله پژوهشی

1. سیاست‌خارجی ایران در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه‌ای

صفحه 7-46

10.22034/ipsa.2020.399

علی باقری دولت آبادی؛ محسن شفیعی سیف آبادی


2. مقایسه توانایی دولتِ ایران و کشور‌های منتخبِ شرقِ آسیا در سیاست‌گذاری کووید-19

صفحه 47-72

10.22034/ipsa.2020.400

علی رضا حیدری


3. بازی تاج‌وتختِ کرونا؛ آموزه ای برای سیاست ورزی ایرانی

صفحه 73-118

10.22034/ipsa.2020.401

محسن خلیلی


4. پاندمی کرونا و تحلیل پلی‌هیوریستیکی سیاست خارجی ایران

صفحه 119-146

10.22034/ipsa.2020.402

شهروز شریعتی؛ امین یوسفی


5. رفتار سیاسی-اجتماعیِ ویروس کرونای جدید (کووید-19) (با نگاهی به شرایط سیاسی-اجتماعی ایران)

صفحه 147-182

10.22034/ipsa.2020.403

حیدر شهریاری


6. نقد فرانظری مبانی هستی شناختی حکمرانی دولت ها در سیاست‌گذاری سلامت برای کنترل همه گیری کووید-19 (مطالعه موردی ایران)

صفحه 183-224

10.22034/ipsa.2020.404

رسول صفراهنگ


7. بحران کرونا به مثابه مجالی برای بازاندیشی در وضعیت سیاسی اکنون

صفحه 225-261

10.22034/ipsa.2020.405

رضا نصیری حامد