مقاله پژوهشی

1. کاربست نظریه شکار-جادوگر برای تبیین جامعه‌شناختی تصفیه‌های انقلابی (روسیه، چین و ایران)

صفحه 7-43

10.22034/ipsa.2020.416

حسین احمدی؛ محمد سالار کسرایی


2. تاثیر فرآیند سیاست‌گذاری عمومی بر بحران آب در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 45-72

10.22034/ipsa.2020.417

آرش امیری؛ محسن مدیر شانه چی؛ علیرضا گلشنی


3. چگونگی رویارویی رسانه‌های دولتی ایران با بحران کرونا

صفحه 73-96

10.22034/ipsa.2020.418

جواد حق گو؛ غلامعلی سلیمانی


4. زندگی روزمره و منازعۀ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی؛ از 22 بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360

صفحه 97-142

10.22034/ipsa.2020.419

ابوالفضل دلاوری؛ عباس کاظمی؛ سید محمد وهاب نازاریان


5. نقد و بررسی دکترین صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1363-1358)

صفحه 143-188

10.22034/ipsa.2020.420

محمدرضا رشیدکردستانی؛ علیرضا ازغندی


6. ارزیابی راهبردهای نظام مدیریت سیاسی بحران در ایران در مواجهه با تهدیدات همه گیری کووید-19

صفحه 189-215

10.22034/ipsa.2020.421

حمید سجادی


7. الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 217-241

10.22034/ipsa.2020.422

مریم شفیعی سروستانی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید مهدی شریفی؛ یونس نوربخش