دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 63، شهریور 1400، صفحه 1-260 
رویکرد دولت موقت به مسئله کردستان؛ عوامل تشدید و تداوم بحران

صفحه 183-212

10.22034/ipsa.2021.434

کیومرث فیضی؛ باقر علی عادلفر؛ نصراله پور محمدی املشی؛ عبدالرفیع رحیمی