دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 68، شماره 68، آذر 1401 

مقاله پژوهشی

شناخت تغییرات بین نسلی گروه‌های مرجع سیاسی و تأثیر آن بر وفاداری سیاسی (مورد مطالعه شهر کرمانشاه)

10.22034/ipsa.2022.469

عباس پیروزمهر؛ علی مرادی؛ حمیدرضا سعیدی نژاد؛ ادریس بهشتی نیا؛ ایرج رنجبر