نویسنده = سید جواد امام جمعه زاده
بنیادهای امر سیاسی در یونان باستان و نقش پولیس (دولتشهر)در شکل گیری آن

دوره 12، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 27-56

احسان کاظمی؛ علی علی حسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ علیرضا آقاحسینی


بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره هفتم، شماره 4، مهر 1391، صفحه 7-33

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمودرضا رهبر قاضی؛ امید عیسی نژاد؛ زهره مرندی


بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره ششم، شماره 1، اسفند 1389

سید جواد امام جمعه زاده؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد