نویسنده = امیر محمد حاجی یوسفی
انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه‌های اجتماعی در ایران

دوره هفتم، شماره 2، فروردین 1391

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مهدی فرازی؛ راضیه کیوان آرا


نشانه شناسی گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی

دوره ششم، َشماره 4، آذر 1390

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد


وضعیت مطالعات اسراییل شناسی در ایران

دوره ششم، شماره 2، خرداد 1390

امیر محمد حاجی یوسفی؛ معصومه ثانی جوشقانی؛ معصومه طالبی