کلیدواژه‌ها = امنیت
هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

دوره 13، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 33-64

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


مناقشه هسته ای ایران : لیبرالیسم نهادگرا در مقابل نئو رئالیسم

دوره 9، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 37-74

قدرت احمدیان؛ سعیده سادات احمدی


مطالعات فقهی امنیت

دوره 9، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 181-206

نجف لکزایی


تحول مفهومی و مولفه های رژیم بین المللی امنیت غذایی

دوره ششم، َشماره 4، آذر 1390

سید محمد کاظم سجادپور؛ امیر رضا احمدی خوی


سیاست امنیتی-دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پس از یک دهه (1999-2009)

دوره ششم، َشماره 4، آذر 1390

اردشیر سنایی؛ مصطفی عزیزآبادی فراهانی


ژئوپلیتیک تنگه هرمز و روابط ایران و عمان

دوره پنجم، شماره 3، شهریور 1389

اصغر جعفری ولدانی