کلیدواژه‌ها = مشروطه
تصوف به مثابه روش تفکر و یا زیست اجتماعی؛ بررسی تأثیر گسترش فقه صوفیانه در دوران پیشا مشروطه بر بقا و رواج خرافه در ایران

دوره 16، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 31-60

10.22034/ipsa.2021.436

رضا شفیعی اردستانی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ حمید نساج؛ سید محمد علی حسینی زاده


واکاوی جایگاه حقوق طبیعی فرد در قانون اساسیِ مشروطه

دوره 13، شماره 3، مرداد 1397، صفحه 7-36

عطاءالله افسرده؛ شیوا جلال پور؛ حامد عامری گلستانی