کلیدواژه‌ها = توسعه
اقتصاد سیاسی توسعه و مهندسی فرهنگی در ایران پس از انقلاب مشروطه

دوره 17، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 153-194

10.22034/ipsa.2022.464

مامند قادری؛ مسعود غفاری؛ شهروز شریعتی


آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری فضای مجازی در ایران؛ بر پایه نظریه پسا‌توسعه‌گرایی

دوره 17، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 111-138

10.22034/ipsa.2022.450

محمدمهدی فرهنگی؛ سید سعید میرترابی؛ علیرضا گلشنی


ایران و دولت توسعه‌گرا - (1357-1320)

دوره ششم، شماره 3، شهریور 1390

سید عبدالامیر نبوی