آسیب شناسی سیاسی – حقوقی مصوبات مرتبط با ورزش و تربیت بدنی در مجلس شورای ملی عهد پهلوی دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل قوانین مرتبط با امور ورزش و تربیت بدنی در عهد پهلوی دوم بر مبنای قانونگذاری خوب است. در اهمیت و ضرورت پژوهش قابل توجه است که نخبگان ایران پس از انقلاب مشروطیت سعی در نهادینه و محدودسازی نظام سیاسی به قانون بودند، این مهم در عرصه های گوناگون از جمله تربیت بدنی و ورزش به عنوان گسترده‌ترین پدپده اجتماعی عصر حاضر در مجالس ادوار پهلوی دوم به چشم می خورد. لذا این پژوهش با رویکرد کیفی انتقادی می کوشد احکام و قوانین ورزشی مصوب مجلس شورای ملی، از سال 1320 تا 1357 ش را براساس فرآیند «قانونگذاری خوب» تحلیل نماید. روش تحقیق تاریخی با بررسی اسناد است. طبق رویه های «قانونگذاری خوب»، قانونگذاری فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به ویژه قوه مجریه می باشد و براساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. نتایج نشان داد که تمام قوانین ورزشی مصوب در عهد پهلوی دوم لایحه محور است که این روند به رغم انطباق با اصل حاکمیت قانون، احتمالا ناشی از چالش تفکیک قوا می باشد و حاکی از حکمرانی استبداد خودکامه و دست نشاندگی قوای مجریه و مقننه توسط دربار است. قوانین مرتبط به برگزاری بازی های آسیای 1974 تهران که بزرگترین رویداد ورزشی معاصر کشور است، احتمالا حاصل همراستایی ارکان سیاسی کشور باشد. پیشنهاد می شود در گام دوم انقلاب ارکان سیاسی نظام بدین گونه برای دستیابی به میزبانی رویداد های ورزشی منطقه ای و بین المللی بسیج شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political-Legal Pathology of Acts Related to Sports and Physical Education in the national consultative assembly of the Second Pahlavi Era

نویسندگان [English]

  • Amin Adelkhani 1
  • Seyed Mohammad Hossein Razavi 2
  • morteza dosti 3
1 Sports expert of the Islamic Consultative Assembly
2 Professor of Sports Management Department, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
3 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is the political- legal pathology of the laws related to sports and physical education in the national consultative assembly in the second Pahlavi era based on the theories of the State of Law and good legislation In the modern world, community-based sports, elite-based sports, the development of sports as an industry, and the development of sports as a means of public education are four approaches in the Mulll et al. this model at four levels: educational, public and recreational, championship and professional Are classified. Therefore, this research with a critical qualitative approach examine the principle of Legislative formalities from the principles of good legislation, while analyzing the trend and orientation of legislative policies from the second Pahlavi era with emphasis on the main components of sports development in the modern world. The results showed that all sports laws adopted in the second Pahlavi era are bill-oriented, which, despite compliance with the Good Legislation (Legislative formalities (, is probably due to the challenge of separation of powers and indicates the absolute rule of the second Pahlavi in Legislative system. In addition, most of the legislative policies on the subject of sports are about the development of educational, public and recreational and championship sports, and little attention is paid to the development professional sports. This imbalance in the legislative policies of the sport has led to the backwardness of the Iranian sports industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the second Pahlavi
  • the national consultative assembly
  • Good Legislation
  • Legislative policies
  • Laws on Sport and Physical Education
آزموده، فهیمه؛ حاجی یوسفی، امیر محمد (1398)،«تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب: (درسهایی از سوئد برای ایران)»، پژوهشنامه علوم سیاسی،دوره 14،شماره 2:33-62.
احمدزاده، محمد امیر (1394). «اهمیت کاربرد الگوها و روش‌های تحلیل اسناد در پژوهش تاریخی». تاریخ نگری و تاریخ نگاری،دوره 25، شماره 15: 5-34. doi: 10.22051/hph.2016.2405
اسلک، ترور (1391)، تجاری سازی ورزش (بازرگانی ورزش)، مترجم: سید محمدحسین رضوی و سکینه نوبختی، آمل: شمال پایدار.
دهقان نژاد، مرتضی؛ آغایلی، امیر، (1393)،«بررسی و تحلیل ماهیت و نقش سیاسی وزارت دربار در عصر پهلوی دوم»، پژوهش های تاریخی،دوره 6 شماره 3: 1-26.
راسخ، محمد؛ مرکزمالمیری، احمد (1391)،«تبیین اصول تشریفاتی قانون گذاری»، تحقیقات حقوقی،دوره 15، شماره 113:53- 99.
باقری، مجتبی؛ قدیمی، بهرام؛ علیپور درویش، زهرا؛ اصلانخانی، محمدعلی(۱۳۹۷)،«شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر گسترش ورزش فوتبال در دوران پهلوی دوم»، مطالعات توسعه اجتماعی –فرهنگی، دوره۷ شماره ۳: ۱۱۷-۱۴۲.
جلالی فراهانی، مجید؛ علی دوست قهفرخی، ابراهیم (1390)،مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی، تهران: دانشگاه تهران.
جلالی فراهانی، مجید؛علی دوست قهفرخی،ابراهیم(1392)، «تحلیل موانع اقتصادی مؤثر بر اجرای سیاست‌هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی،دوره 5، شماره 19:109-128.
حاضری، علی‌محمد؛ محمدی، رحیم (1392)،«دولت قانون، سیاست‌های تقنینی و شرایط اجتماعی؛ بررسی جامعه‌شناختی سیاست‌های تقنینی دولت پس از انقلاب اسلامی با اتکا به تحلیل قانون مطبوعات»، پژوهشنامه علوم سیاسی،دوره 8، شماره 2: 113-152.
ژانت بی، پارکز و همکاران (1382)، مدیریت معاصر در ورزش، مترجم: محمد احسانی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
سازمان تربیت بدنی(1382)، سند راهبردی نظام جامع توسعه مدیریت تربیت بدنی و ورزش کشور مصوبه جلسه مورخه 9/6/1382 هیات محترم وزیران.
شعبانی مقدم، کیوان؛ فراهانی، ابوالفضل (1394)،«میانجی‌گری بعنوان شیوه‌ای برای حل و فصل اختلافات در ورزش (با معرفی فرآیند میانجی‌گری در دیوان بین‌المللی حَکَمیت در ورزش)»، پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی،دوره 4، شماره 3: 135-143.
صحرایی، علیرضا؛ خلیلی، محسن؛ منشادی، مرتضی؛ اسلامی، روح اله (1398)،«تعلیق مشروطیت/ برتری استثناء برآمدنِ دولت مطلقه‌ی پهلوی»، پژوهشنامه علوم سیاسی،دوره 14،شماره 2: 131-164.
عبداله زاده شهربابکی، آزاده (1395)«قانونگذاری خوب در رویه قضایی: نگاهی به آرای دیوان عالی آمریکا، شورای قانون اساسی فرانسه و دادگاه‌های اروپایی» مجلس و راهبرد،دوره 23، شماره 88: 175-196.
علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید؛ نادران، الیاس (1390)«موانع توسعة تعاونی های ورزشی در ورزش حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست‌های کلی اصل 44»، مدیریت ورزشی، دوره 3، شماره 10:23-42.
علی‌ دوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید؛ گودرزی، محمود؛ نادران، الیاس (1392)،«تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر اجرای سیاست‌هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه‌ای ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 5، شماره 20: 79-96.
علی دوست قهفرخی، ابراهیم (1398)،«تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفهای جمهوری اسلامی ایران»، مدیریت ورزشی، دوره 11، شماره 3: 411-428. doi: 10.22059/jsm.2017.230372.1809
علی صوفی، علی رضا؛ عسکرانی، محمدرضا؛ صادقی، محمدرضا (1398)،«تحلیل چالش تفکیک قوا در دور‌ﮤ پهلوی دوم، نمونه‌پژوهی: تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی»، پژوهش های تاریخی، دوره 11، شماره 2: 15-32. doi: 10.22108/jhr.2019.116058.1682
فاضلی، حبیب اله (1391)،«ورزش و سیاست هویت»، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 7، شماره 2:151- 174.
قالیباف، محمدباقر (1391)،حکومت محلی یا استراتژی توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران، چاپ ششم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
مرکزمالمیری، احمد؛ عطار، سعید (1397)،«آسیب‌شناسی قانونگذاری در ایران از منظر رویه‌ ابتکار قانونگذاری»، مجلس و راهبرد، دوره 25، شماره 96: 213-236.
مرکز مالمیری، احمد؛ مهدی زاده، مهدی (1394)،«قانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران»، پژوهش حقوق عمومی، دوره 17، شماره 47: 157-184.
مرکز مالمیری، احمد؛ وکیلیان، حسن (1395) «فلسفه قانونگذاری: در تکاپوی ارتقای کیفیت قانون» پژوهش حقوق عمومی، دوره 18، شماره 51: 29-54. doi: 10.22054/qjpl.2016.5417
 
Ekholm, D & Lindström Sol, S (2020). Mobilising non-participant youth: using sport and culture in local government policy to target social exclusion, International Journal of Cultural Policy, 26:4, 510-523, DOI: 10.1080/10286632.2019.1595607
Koch, N. (2018). The geopolitics of sport beyond soft power: event ethnography and the 2016 cycling world championships in qatar, Sport in Society, 21:12, 2010-2031, DOI: 10.1080/17430437.2018.1487403
Lindfelt, Mikael. (2010). Elite sports in tension: making identification the core moral norm for professional sports in the future, Sport in Society, vol.13, no.2, p. 186-198.
Mull Richard, F, Kathryn, G. Bayless, Craig M. Ross, Lynn M. Jamieson (2005), Recreational Sport management, Human Kinetics, 4th edition.
Rc.majlis.ir/fa/law
Veselina, KanatovaBuchkova. (2010). The Bulgarian Model of Sports Governance, International Sports Law Review Pandektis, Issue 3/4, p103 7p.
Wise, N &Kohe ,G. (2020) .Sports geography: new approaches, perspectives and directions, Sport in Society, 23:1, 1-10, DOI: 10.1080/17430437.2018.1555209
www.etemadonline.com
www.olympic.ir
www.qavanin.ir