دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، آذر 1398، صفحه 1-234 

مقاله پژوهشی

فراترکیب متغیرهای گفتمان های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت های انتخاباتی

صفحه 7-36

10.22034/ipsa.2019.386

علیرضا بناگر؛ داوود کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ محمد جواد تقی پوریان