پژوهشنامه علوم سیاسی به‌منظور تولید دانش تخصصی دربارة «علوم سیاسی»، مقالات را با شرایط ذیل پذیرش و چاپ می‌نماید:

1- برآمده از یک کار اصیل پژوهشی و دارای ویژگی‌ دانش‌افزایی باشد. 2- واجد معیارها و ضوابط علمی تحقیق به‌ویژه از بُعد روشی و نظری باشد. 3- قبلاً در نشریات یا مجموعه‌مقالات، سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد. 4- مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری به شرط قید نام استاد راهنما در کنار نام نویسنده قابل چاپ است. 5- مقاله دارای ویژگی های «اصالت» و «ابداع» باشد. 6- مقاله به مسائل ایران نیز توجه داشته باشد.

 

 چگونگی تدوین مقالات

صفحه اول:

1- عنوان کامل مقاله، نام و نام‌خانوادگی، عنوان علمی (رتبة علمی دانشگاهی، رشته تحصیلی، محل کار یا تدریس)؛ آدرس پست‌ الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان، شماره تماس.

2- چکیدة فارسی حداکثر در 150 کلمه،

3- کلید‌واژه (حداکثر 5 کلمه).

4- در صورتی که مقاله برگرفته از پایان‌نامه یا طرح پژوهشی باشد یا سازمان یا نهادی هزینة‌ مالی پروژه را پرداخت کرده باشند، مراتب در پاورقی صفحة اول درج گردد.

صفحات دوم و بعد از آن:

1- مقدمه و طرح مسأله

2- سؤال یا سؤال‌های تحقیق

3- چارچوب نظری یا مفهومی (تعریف مفاهیم، فرضیه‌ها، تئوری‌های تبیین‌کنندة موضوع، مدل نظری)

4- روش تحقیق

5- یافته‌های تحقیق

6- تکنیک گردآوری اطلاعات، حوزة تحقیق، سال انجام تحقیق، جامعة آماری و حجم نمونه

7- خلاصه و نتیجه‌گیری

8- یادداشت‌ها

9- منابع

10- خلاصة انگلیسی مطابق صفحة اول (ترجمه توسط نرم افزار نباشد).

 

ویژگی‌های شکلی مقاله

1- مقاله، با نرم‌افزار Word حروف‌چینی شده و حداکثر 20 صفحه (حداکثر 7000 کلمه) از طریق سامانه فصلنامه  ارسال گردد.

2- ارجاعات در داخل متن درج شود (نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه)

3- کلمات غیرفارسی در داخل متن شماره‌گذاری (توک) و معادل لاتین آن در پایین صفحه درج شود.

4- پی‌نوشت‌ها به آخر مقاله و قبل از منابع منتقل شود.

5- منابع در انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی ذکر شود.

6- فهرست منابع و مآخذ به روش زیر تدوین و در پایان مقاله اضافه شود:

الف) کتاب‌ها: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)؛ عنوان کتاب، مترجم: جلد. محل نشر: ناشر.

ب) مقالات: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره‌، شمارة نشریه، مکان نشر: صفحاتی که مقاله به خود اختصاص داده است.

ج) منابع الکترونیکی: نام‌خانوادگی، نام (تاریخ مراجعه به سایت یا وب‌لاگ)؛ عنوان مقاله یا نوشته؛ آدرس دقیق اینترنتی یا دسترسی (CD، ...)

د) پایان‌نامه‌ها: نام‌خانوادگی، نام (سال تحصیلی که رساله دفاع شده است)؛ عنوان کامل رساله‌، نام استاد راهنما و مشاوران، شهر محل استقرار دانشکده یا دانشگاه: نام دانشگاه، (منتشر نشده).

ه‍) سایر منابع‌‌: پیروی از الگوهای متداول در مجلات علمی معتبر.