مقاله پژوهشی
طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران
طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران

راضیه امامی میبدی؛ کیومرث اشتریان

دوره هفتم، شماره 2 ، فروردین 1391

چکیده
  نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در ایران می‌پردازد. با توجه به توزیع نقش‌های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مدیریت بحرانهای سیاسی زلزله احتمالی تهران: بحران اقتدار و مشروعیت سیاسی
مدیریت بحرانهای سیاسی زلزله احتمالی تهران: بحران اقتدار و مشروعیت سیاسی

رسول افضلی؛ اسلام یاری شگفتی

دوره هفتم، شماره 2 ، فروردین 1391

چکیده
  بحرانهای سیاسی همیشه برآمده از عوامل انسانی نیستند و ممکن است در اثر عوامل طبیعی چون زلزله، سیل، آتشفشان، خشکسالی و ... بروز کنند. فرض اصلی این است نمودن نظام سیاسی ایران را با چندین بحران سیاسی دارد که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی 
شهروندان شهر خورموج
بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی شهروندان شهر خورموج

غلامرضا جعفری نیا

دوره هفتم، شماره 2 ، فروردین 1391

چکیده
  پیوند انسان در گروههای اجتماعی و سیاسی، ضرورت مشارکت اجتماعی افراد را فراهم ساخته و نوع مسئولیت و کارکرد و جایگاه واقعی و یا آرمانی فرد را معین می سازد، انسان اجتماعی برای داشتن نظام حکومتی مورد علاقه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه‌های اجتماعی در ایران
انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه‌های اجتماعی در ایران

امیر محمد حاجی یوسفی؛ مهدی فرازی؛ راضیه کیوان آرا

دوره هفتم، شماره 2 ، فروردین 1391

چکیده
  یکی از مسایل مهم جامعه شناسی سیاسی بررسی رفتار رای دهندگی مردم در انتخابات های مختلف است. برای جامعه شناسان سیاسی، کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که در آن حداقل در هر سال یک انتخابات برگزار شده می تواند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ورزش و سیاست هویت
ورزش و سیاست هویت

حبیب اله فاضلی

دوره هفتم، شماره 2 ، فروردین 1391

چکیده
  تعامل ورزش و سیاست در عصر جدید به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است و حکومت‌ها می-کوشند تا ازظرفیت¬های آن به بهانه‌هایی مختلف بهره¬گیرند. مهم‌ترین کارویژه سیاسی ورزش به‌ویژه ورزش فوتبال کنترل ...  بیشتر
تروریسم به مثابه یک جنبش اجتماعی جدید در مواجهه با  دموکراسی
تروریسم به مثابه یک جنبش اجتماعی جدید در مواجهه با دموکراسی

نعیما محمدی؛ علی محمد حاضری

دوره هفتم، شماره 2 ، فروردین 1391

چکیده
  مقاله حاضر با نفی بعضی رویکردهای روان¬شناسی، علوم¬سیاسی و حقوق به دنبال بررسی این مفهوم با استناد به تئوری¬های جامعه¬شناسی در سطح جنبش¬های اجتماعی می¬باشد. از آن¬جا که پایه¬های شکل¬گیری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مسأله‏ یابی اسلامی در قوانین اساسی سه جمهوری اسلامی: ایران، افغانستان و موریتانی
(مطالعۀ تطبیقی)
مسأله‏ یابی اسلامی در قوانین اساسی سه جمهوری اسلامی: ایران، افغانستان و موریتانی (مطالعۀ تطبیقی)

ناصر علی منصوریان؛ وحید آگاه

دوره هفتم، شماره 2 ، فروردین 1391

چکیده
  از میان دولتهایی که تاکنون نظام جمهوری اسلامی را به عنوان قالب حکومتی خود پذیرفته‏اند، موریتانی به عنوان مبدع این نظام و ایران و افغانستان از جهت رویکرد به اسلام و میزان نفوذ آن در نظام حقوقی در این ...  بیشتر