استراتژی جنگ و رفتار سیاست خارجی:
در آمدی بر تبیین فرایند و فرجام جنگ ایران و عراق
1. استراتژی جنگ و رفتار سیاست خارجی: در آمدی بر تبیین فرایند و فرجام جنگ ایران و عراق

ایرج همتی؛ ابوالفضل دلاوری

دوره 10، شماره 3 ، تابستان 1394، ، صفحه 235-265

چکیده
  استراتژی ایران در جنگ، به ویژه پس از آزادسازی خرمشهر، ظاهراً اقدامات جنگی را تا جایی تجویز می کرد که مکمل و مددکار یک دیپلماسی موثر برای پایان بخشیدن پیروزمندانه به جنگ باشد. در عمل اما روند مواضع و اقدامات ...  بیشتر