انجمن علوم سیاسی ایران به مثابه نهادی مستقل، غیردولتی، داوطلبانه وغیرانتفاعی و متعاقب آن "پژوهشنامه علوم سیاسی" به عنوان بزرگترین بازوی علمی این نهاد با رتبه علمی- پژوهشی "به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی اعضای انجمن و توسعه کیفی نیروهای متخصص وبهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های علم سیاست و حوزه های مرتبط" در دهه ی 1380 ه.خ تأسیس و پا به عرصه حیات آکادمیک نهادند.

دست اندرکاران پژوهشنامه در طول قریب به 15 سال فعالیت خود و علیرغم تنگناهای مالی فراوان این افتخار را داشته اند، با رعایت بالاترین استانداردهای علمی و موازین اخلاق حرفه ای، حدود 350 مقاله را با ضریب تأثیر قابل قبول به زیور طبع آراسته سازند.

ادامه این روند با توجه به گستردگی و تنوع ورودی های مقالات از گرایشات و وجوه مختلف علم سیاست موجب شد تا دست اندرکاران انجمن علیرغم میل باطنی، دریافت مبلغی را برای هزینه های اولیه از جمله حق الزحمه داوری مقالات، از تاریخ اول تیرماه 1398مصوب نمایند.

تحریریه پژوهشنامه با اتکاء بر مسئولیت حرفه ای و تخصص علمی از مقالات حائز شرایط با ابتناء بر چند اصل اساسی شامل؛ "اصالت"، "نوآوری و تولید دانش"، "ارتقاء دانش سیاست به ویژه دانش و بینش بومی" و با "رویکرد حل المساله ای معطوف به مسائل ایران" استقبال می نماید.

 

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات:

  • این نشریه انواع ناراستی ها و ناروایی های علمی و ادبی را با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی و با آن مقابله می کند.
  • این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.

 

دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 9 (1393)
دوره 8 (1392)
دوره هفتم (1391)
دوره ششم (1390)
دوره پنجم (1389)
دوره چهارم (1388)
دوره سوم (1387)
دوره دوم (1386)
دوره اول (1385)