اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
دکتر مجتبی مقصودی
دکتر مجتبی مقصودی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

 • maghsoodi42yahoo.com
سردبیر
دکتر علی کریمی
دکتر علی کریمی استاد دانشگاه مازندران

 • akm10umz.ac.ir
اعضای هیات تحریریه
دکتر قاسم افتخاری
دکتر قاسم افتخاری دانشیار دانشگاه تهران

 • ipsagmail.com
دکتر حسین سیف زاده
دکتر حسین سیف زاده استاد دانشگاه تهران

 • hseifzadut.ac.ir
دکتر سید کاظم سجادپور
دکتر سید کاظم سجادپور دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه

 • smksajjadsir.ac.ir
دکتر حسین سلیمی
دکتر حسین سلیمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 • hoseinsalimiyahoo.com
دکتر امیر محمد حاجی یوسفی
دکتر امیر محمد حاجی یوسفی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

 • amyousefiyahoo.com
دکتر علی کریمی
دکتر علی کریمی استاد علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،گروه علوم سیاسی

علوم سیاسی

 • akm10umz.ac.ir
دکتر محمد رضا تاجیک
دکتر محمد رضا تاجیک دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

 • dr_mohammadrezatajikyahoo.com
دکتر محسن خلیلی
دکتر محسن خلیلی استاد علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

علوم سیاسی

 • khalilimum.ac.ir
دکتر ارسلان قربانی شیخ‏ نشین
دکتر ارسلان قربانی شیخ‏ نشین استاد روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

علوم سیاسی

 • ghorbanikhu.ac.ir
دکتر طاهره ابراهیمی فر
دکتر طاهره ابراهیمی فر دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

 • dr_ebrahimifaryahoo.com
مدیر داخلی
دکتر شقایق حیدری
دکتر شقایق حیدری مدرس دانشگاه و پژوهشگر

علوم سیاسی

 • ipsajournalgmail.com
 • 09227479506