مدیر مسئول


دکتر مجتبی مقصودی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

 • maghsoodi42yahoo.com

سردبیر


دکتر علی کریمی مله استاد دانشگاه مازندران

 • akm10umz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر طاهره ابراهیمی فر دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • dr_ebrahimifaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر قاسم افتخاری دانشیار دانشگاه تهران

علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • ipsagmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد رضا تاجیک دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • dr_mohammadrezatajikyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر محمد حاجی یوسفی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • amyousefiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن خلیلی استاد علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

علوم سیاسی

 • khalilimum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید کاظم سجادپور دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه

علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • smksajjadsir.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین سلیمی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • hoseinsalimiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین سیف زاده استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی و روابط بین الملل

 • hseifzadut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر ارسلان قربانی شیخ‏ نشین استاد روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

علوم سیاسی

 • ghorbanikhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی کریمی استاد علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،گروه علوم سیاسی

علوم سیاسی

 • akm10umz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی مقصودی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

علوم سیاسی

مدیر داخلی


دکتر شقایق حیدری مدرس دانشگاه و پژوهشگر

علوم سیاسی

 • ipsajournalgmail.com
 • 09227479506