نقش رویداد های سیاسی صدراسلام در شکل گیری نخستین مناظره های کلامی
(مطالعه موردی سقیفه وجنگ صفین)
1. نقش رویداد های سیاسی صدراسلام در شکل گیری نخستین مناظره های کلامی (مطالعه موردی سقیفه وجنگ صفین)

منصور میراحمدی

دوره هفتم، شماره 1 ، زمستان 1390

چکیده
  فهم اندیشه ها و افکار سیاسی مسلمانان صدر اسلام از سویی در گرو مطالعه و بررسی رویدادهای سیاسی اجتماعی این دوران بوده ، از سویی دیگر، نیازمند فهم برداشت آنان از آموزه های مکنون در قرآن و سنت است. از این رو، ...  بیشتر