ویژگی‌ها و گرایش‌های علوم‌سیاسی در ایران:
نگاهی از دریچه نشریات تخصصی این رشته
1. ویژگی‌ها و گرایش‌های علوم‌سیاسی در ایران: نگاهی از دریچه نشریات تخصصی این رشته
دوره دوم، شماره 1 ، زمستان 1385

چکیده
  وضعیت نشریات تخصصی علوم‌سیاسی در ایران بسیاری از ویژگی‌ها و گرایش‌های این رشته در کشور را بازتاب می‌دهد. انتشار این نشریات با فاصله‌ای طولانی پس از تأسیس این رشته آغاز شده و با وقفه‌هایی نیز همراه ...  بیشتر