فرهنگ نگاری  تخصصی علوم سیا سی و روابط بین الملل در ایران : آسیب هاو راهکارها
1. فرهنگ نگاری تخصصی علوم سیا سی و روابط بین الملل در ایران : آسیب هاو راهکارها

رضا دلاوری

دوره هفتم، شماره 1 ، زمستان 1390

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت وضع موجود فرهنگ های تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل و فهم بهتر وضعیت این فرهنگ ها و شناسایی تنوع و فراوانی و آسیب ها و خلا های موجود در این زمینه سازماندهی گردیده است. در این ...  بیشتر