تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی
1. تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی

مجتبی مقصودی؛ رضا دوستدار

دوره 9، شماره 1 ، زمستان 1392، ، صفحه 33-60

چکیده
  پژوهش و بررسی در خصوص نشریات علمی و تحلیل محتوایی و موضوعی آنها امروزه اهمیت یافته است. بر همین اساس در این پژوهش برای اولین بار به بررسی توصیفی و تحلیل استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی ایران پرداخته ...  بیشتر