معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری
1. معنا و مقام سیاست در مکتب جعفری

اصغر افتخاری؛ کسری صادقی زاده

دوره 9، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 7-33

چکیده
  این واقعیت که سیاست علمی است که در چارچوب اصول اعتقادی و شرایط و مقتضیات زمانی شکل می گیرد، ما را به آنجا رهنمون می شود تا بپذیریم که تلقی های واحدی از علم سیاست در عالم خارج وجود ندارد و متناسب با مکاتب ...  بیشتر