1. تخریب و مبارزات منفی در انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ علل و زمینه ها

دوره 14، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 62-35

محمد بابایی؛ ساسان مرادی؛ علی اصغر قاسمی