معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چندگانگی هویتی
1. معرفت و قدرت: هویت یگانه و یا چندگانگی هویتی
دوره اول، شماره 3 ، تابستان 1385

چکیده
  تا کنون از منظرهای گوناگونی به مساله هویت نگریسته شده و جنبه‌های مختلف آن از توضیح و تبیین گرفته تا بررسی رابطه آن با متغیر‌های دیگر و بالعکس مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. اما دیدگاه‌های جدید در ...  بیشتر