رسانه و بحران در عصر فراواقعیت
با تاکید بر بحران هویت
1. رسانه و بحران در عصر فراواقعیت با تاکید بر بحران هویت
دوره چهارم، شماره 1 ، زمستان 1387

چکیده
  امروزه، ما در در متن و بطن یک ‹فرایند رسانه‌ای شدنِ› فزاینده زندگی می‌کنیم، که از رهگذر آن: رسانه‌ها به‌طور روزافزونی در مسیر درگیر شدن در فرایندهای فراملی قرار گرفته و در حال تجاری شدن ...  بیشتر