تبار‌شناسی شناخت و شناسایی دانش و روش علمی

نویسنده

چکیده

در این مقاله مبانی و اصول شکل‌گیری نگرش و روش‌های علمی به طور کلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نویسنده در پی آن است که اصول شناخت‌شناسانه و مبانی معرفتی روش‌های علمی در عصر مدرن را ریشه‌یابی کرده و تفاوت و تمایز آن با شیوه‌های سنتی و نگرش‌های فلسفی را بازشناسد. اصالت دادن به عقلانیت انسان، پدیدارشناسی و گذار از شناخت باطن و حقیقت اصیل، نسبیت معرفت تجربی، جدایی ذهن و عین و تفاوت‌های معرفت علمی‌ـ‌تجربی با سایر نظام‌های معرفتی در این مقاله به طور مشروح مورد توجه واقع شده و تلاش می‌گردد تا فواید، کاربرد‌ها و مبانی اندیشگی آن به تفصیل مورد تدقیق قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها