نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیة استانی می‌تواند از یک سو با مزایایی مانند پرداختن بهتر نمایندگان به وظایف ملی، تقویت نقش شوراهای محلی، گسترش فرهنگ و اندیشه حزبی و کاهش درگیری‌های قومی و قبیله‌ای همراه باشد؛ و از دیگر سوی با معایبی مانند کاهش مشارکت مردم در انتخابات، افزایش شکاف و تنش‌های اجتماعی، بی‌پاسخ ماندن خواسته‌های مردم و افزایش هزینه‌های انتخابات همراه شود. به منظور کسب حداکثر مزایا و حداقل معایبِ استانی‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اجرای نظام انتخاباتی تلفیقیِ یک‌مرحله‌ای قابل پیشنهاد است؛ لذا می‌توان حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی را برای انتخاب اشخاص، و حوزه‌های انتخابیة استانی را برای انتخاب فهرست‌ها ایجاد کرد. نظام اکثریت نسبی برای انتخاب نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی و نظام تناسبی برای توزیع کرسی‌ها بین فهرست‌ها در حوزه‌های انتخابیه استانی پیشنهاد می‌شوند.

کلیدواژه‌ها