درآمدی بر علل بیگانه‌هراسی و بیگانه‌ستیزی در فرهنگ سیاسی ایران معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مسئله‌ای که مقالة حاضر به آن خواهد پرداخت، بررسی علل بیگانه‌هراسی و بیگانه‌ستیزی در فرهنگ سیاسی ایران (با تأکید بر علل ذهنی و فرهنگی) است. رویکرد نویسنده در انجام این تحقیق، رویکردی فرهنگی است؛ به عبارتی، نویسنده از مَنظر فرهنگ سیاسیِ شکل‌یافتة ایرانی که حاصل تجارب تاریخی این ملت طی قرون گذشته است، موضوع پژوهش را «واکاوی» کرده و بر این باور است که ریشه‌های شکل‌گیری و اتخاذ چنین رویکردی در فرهنگ سیاسی ایرانیان (هم توده‌های جامعه و هم نخبگان سیاسی) را باید در «ساخت ذهن»، نوعِ «بینش» و نحوه «نگرش»، در فرهنگ ایرانی، نسبت به جهان هستی و تفسیری که از این جهان ارائه می‌کند، جست‌وجو کرد. همچنین نگارنده بر این باور است که تجارب تلخ گذشتة این ملت، از یورش اقوام مهاجم به سرزمین‌شان و نیز مداخلة فزایندة قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، در تعمیق چنین بینشی نقشی اساسی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Causes of Alienophobia and antialienism in the Current Iranian Political Culture

چکیده [English]

This article seeks to examine the causes of alienophobia and antialienism in the contemporary Iran’s political culture with emphasis on subjective and cultural ones. The author’s approach is cultural and tries to re-examine this subject in the context of Iran’s political culture which has roots in her historical experiences. The article argues that the origins of Iranian historical alienophobia and antialienism may be found in 1) “the subjective construct”, 2) the “type of belief” and 3) the “attitude of Iranians” towards the world in which they live. Further, the author believes that the bitter experiences of the Iranian history particularly the foreign interventions in the country, have deepened this kind of attitude towards the aliens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude
  • Political Culture
  • alienophobia
  • antialienism