تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقالة حاضر به بررسی تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی می‌پردازد. تأثیر متغیرهای احساس امنیت اجتماعی، نبود فساد و تبعیض به عنوان شاخص‌های حکمرانی خوب و متغیرهای اعتماد عمومی و عضویت در نُه انجمن داوطلبانه به عنوان شاخص‌های سرمایه اجتماعی و چند متغیر زمینه‌ای برای اعتماد سیاسی، به آزمون گذاشته شده‌اند. به منظور سنجش متغیر وابستة تحقیق، اعتماد به 21 نهاد دولتی مورد سنجش قرار گرفته است.
روش پژوهش، کمّی و تکنیک مورد استفاده، پیمایش است. بدین منظور دو نمونه 600 نفری از افراد 18 تا 65 ساله در شهرهای مشهد و سبزوار به طور تصادفی انتخاب شده و مصاحبه شده‌اند. یافته‌های آزمون چند‌متغیره نشان می‌دهد که متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب، بهتر از متغیرهای مربوط به سرمایه اجتماعی، تبیین‌گر واریانس اعتماد سیاسی است؛ به‌طوری‌که هر سه متغیر مربوط به حکمرانی خوب، وارد معادله رگرسیون اعتماد سیاسی شده‌اند اما از میان متغیرهای سرمایه اجتماعی، تنها عضویت در انجمن داوطلبانة بسیج، وارد معادله فوق شده است. این متغیرها به علاوة متغیرهای نحوة جامعه‌پذیری در خانواده، جنس، تحصیلات و شهر محل سکونت، مجموعاً 40 درصد از واریانس متغیر وابستة اعتماد سیاسی را تبیین می‌کنند.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد قدرت تبیین متغیرهای مربوط به حکمرانی خوب به منظور تبیین اعتماد سیاسی در جامعة مورد مطالعه، بالاتر است. به علاوه نتایج تحلیل عامل گویه‌های مربوط به اعتماد نهادی نشان می‌دهد اعتماد پاسخگویان به 21 نهاد دولتی، در قالب سه عامل پنهان، قابل دسته‌بندی است: نهادهای مرتبط با نیازهای روزمره، نهادهای کنترلی و نهادهای سیاسی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Good Governance and Social Capital on Political Trust: Case Study of Mashad and Sabzevar Cities

چکیده [English]

This article reviews the impact of good governance and social capital on political trust. The effects of feeling social security, non-existence of discrimination and corruption as three variables representing the concept of good governance, as well as public trust and membership in volunteer associations as two variables representing the concept of social capital, and some background variables representing political trust, have been tested. The amount of trusting 21 government institutions has been evaluated in order to measure the dependent variable in this survey.
The method of research is quantitative and the applied technique is survey. In this regard, two samples containing 600 individuals within the range of 18-65 years old in Mashhad and Sabzevar, have been selected randomly and interviewed. Multi-variable test results show that variables representing good governance explain the political trust variance better than social capital variables, in a way that all three variables of good governance, have entered into the regression equation of political trust, while among the social capital variables, only membership in Basij volunteer association, has entered into the aforementioned equation. The said variables, together with method of socialization in family, gender, education and city of residence explain totally 40 per cent of the variance of public trust variable. The findings of this research show that good governance variables better explain the public trust in the population under study. Moreover, results of political trust factors analysis show that the trust of interviewees to 21 government institutions may be categorized into three concealed factors: institutions related to everyday life, control institutions as well as political institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Political trust
  • Good Governance
  • Social Capital