بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری - مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با پایان جنگ، موضوع بازسازی و سازندگی مطرح و دوران جدیدی در سیاست ایران آغاز شد. برنامه¬ها و سیاست¬های این دوران در راستای جبران خسارت¬ها و خرابی¬های ناشی از جنگ، بهبود وضعیّت اقتصادی، تحکیم زیرساخت¬های اقتصادی کشور و چارچوب آن¬ها برنامه¬ی اوّل توسعه¬ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. در سیاست گذاری های بازسازی و برنامه اول توسعه نهادها و سازمان های چندی تاثیرگذار بودند. در این مقاله نقش سومین دوره¬ی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای حکومتی دخیل در فرآیند سیاست-گذاری¬ و تصویب برنامه¬ی اول توسعه بررسی شده است. این تحقیق نشان می¬دهد در فرآیند گذار به سازندگی و سیاست¬گذاری¬های مربوط به آن مجلس کم¬اثر بوده و بیشتر نق ش تبعی و تأییدکننده داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Role of the 3rd Islamic Consultative Assembly of Iran in Policy-Making

نویسندگان [English]

  • Vahid Sinaee
  • Ahmad Mohaghar
  • Somayyeh Zamani
چکیده [English]

By the end of the Iran-Iraq war, debate on modernization and reconstruction, and a new period of policy-making was started in Iran. Any plan and policy in such period, was aimed at rebuilding of devastation caused by the war, economic improvement and fortification of economic infrastructures. On this basis, the 1st Economic, Social & Cultural Development Plan was formed. This article discusses the role of the 3rd period of the Islamic Consultative Assembly as a state institution involved in the process of policy-making and ratification of the 1st Development Plan. It shows that the Assembly has had a subordinate and affirmative role in the process of transition to reconstruction period and relevant policy-makings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Consultative Assembly
  • Policy-Making
  • 1st Development Plan
  • Structure
  • Agent