بررسی نقش سومین دوره مجلس شورای اسلامی در سیاست گذاری - مطالعه ی موردی: برنامه ی اول و گذار به دوره ی سازندگی(71-1367)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با پایان جنگ، موضوع بازسازی و سازندگی مطرح و دوران جدیدی در سیاست ایران آغاز شد. برنامه¬ها و سیاست¬های این دوران در راستای جبران خسارت¬ها و خرابی¬های ناشی از جنگ، بهبود وضعیّت اقتصادی، تحکیم زیرساخت¬های اقتصادی کشور و چارچوب آن¬ها برنامه¬ی اوّل توسعه¬ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. در سیاست گذاری های بازسازی و برنامه اول توسعه نهادها و سازمان های چندی تاثیرگذار بودند. در این مقاله نقش سومین دوره¬ی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای حکومتی دخیل در فرآیند سیاست-گذاری¬ و تصویب برنامه¬ی اول توسعه بررسی شده است. این تحقیق نشان می¬دهد در فرآیند گذار به سازندگی و سیاست¬گذاری¬های مربوط به آن مجلس کم¬اثر بوده و بیشتر نق ش تبعی و تأییدکننده داشته است.

کلیدواژه‌ها