بررسی تاثیر میزان استفاده از رسانه‌های جمعی بر مولفه‌های فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر میزان استفاده از  انواع رسانه‌های جمعی بر مولفه‌های فرهنگ سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشد. در این پژوهش 430 نفر از دانشجویان به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر می‌باشد که از برآوردهای نرم افزار آموس استفاده شد.
نتایج تحقیق حاکی از این است که بین متغیر دینداری و فرهنگ سیاسی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین استفاده از رادیو و تلویزیون داخلی و روزنامه و مجله و سه مولفه فرهنگ سیاسی (ارزش‌ها، بارها و احساسات سیاسی) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین میزان استفاده از اینترنت و باورها و احساسات سیاسی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین متغیر میزان استفاده از ماهواره با ارزشها، باورها و احساسات سیاسی رابطه منفی معناداری دارد. هر کدام از این رسانه‌ها بیشترین تاثیر را بر احساسات سیاسی داشته‌اند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که به ترتیب مولفه‌های احساسات سیاسی، باورهای سیاسی، ارزش‌های سیاسی و دانش سیاسی بیشترین وزن را در شکل‌دهی به فرهنگ سیاسی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها