بررسی سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها در دولت اصلاحات (1998 ـ 2006)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سیاست های قومی در قبال اقوام و از جمله کردها را به لحاظ قانونی دچار تحولات قانونی، ساختاری و کارکردی عمده ای کرد. شروع جنگ تحمیلی و سپس دوران سازندگی زمینه ی سیاست تثبیت امنیت با رویکرد سخت افزارانه و اقتصادی را در دستور کار دولتمردان قرار داد. با روی کار آمدن دولت اصلاحات، تعامل دولت با اقوام و مشارکت متقابل کردها با دولت، سیاست های قومی جمهوری اسلامی ایران در قبال کردها بر پایه مباحث دموکراتیک تنظیم گردید. این مقاله تلاش دارد با نگاهی به سیاست های قومی اتخاذی جمهوری اسلامی ایران در دوره 8 ساله دولت اصلاحات (1376ـ1384)،  سیاست های قومی در قبال کردها و تأثیر این سیاست ها بر رابطه دولت و نخبگان قومی کرد از یک سو و تأثیر این سیاستها بر مشارکت سیاسی کردها به عنوان اصلی اساسی در فرایند مردم سالاری را از سوی دیگر، مورد بررسی قرار دهد. به لحاظ روشی، روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از روش تحلیل ثانویه با استناد به منابع و اطلاعات دسته اول و بررسی تطبیقی این اطلاعات ملاک عمل اثر حاضر است.
 

کلیدواژه‌ها