آسیب‌شناسی آزمون‌های پنج سال اخیر کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی

چکیده

تحلیل آزمون‌های پنج سال اخیر کارشناسی‌ارشد علوم‌سیاسی، بر اساس معیار‌هایی چون روایی محتوایی، منابع آزمون، سؤالات تکراری، اهداف آموزشی و قواعد سؤال نویسی، با هدف کاهش آسیب‌های جدی و افزایش اعتبار آنها برای شناسایی و انتخاب آزمون‌شوندگان شایسته برای ورود به مقطع کارشناسی‌ارشد، انجام گرفته است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تقریباً تمامی آزمون‌ها، کم و بیش فاقد روایی محتوایی مناسبی بوده، منابع آزمون‌ها چندان شفاف و روشن نبوده، میزان سؤالات تکراری در آزمون‌ها نسبتاً زیاد بوده، سؤالات آزمون‌ها عمدتاً درپی سنجش دانش جزئی و ویژه مبتنی بر قوه حافظه بوده و برخی از آنها فاقد اعتبار مناسب برای گزینش دانشجویان شایسته با ذهن تحلیلی قوی می‌باشند اما این آزمون‌ها از نظر قواعد سؤال‌نویسی مشکل چندانی ندارند.
پیشنهادات و راه‌حل‌های کاربردی برای رفع اشکالات فوق بدین شرح قابل ذکر است: 1- اعلان رسمی منابع آزمون ارشد از سوی مرجع صاحب صلاحیت 2- بررسی سؤالات طراحی شده، توسط کمیته تخصصی 3- استفاده از متخصصان روان‌سنجی جهت بهبود کیفیت سؤالات آزمون 4- تجزیه و تحلیل نتایج هر ساله آزمون برای سنجش میزان استاندارد بودن آنها 5- استفاده از نتایج و یافته‌های پژوهش حاضر.

کلیدواژه‌ها