بازتاب منازعه هویتی در ابزارهای فرهنگی مطالعه اسکناس‌های ایرانی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعه حاضر از طریق روش ترکیبی تحلیل محتوا و نشانه‌شناسی، منازعه هویتی در دو دوره جمهوری اسلامی و پهلوی را در اسکناس‌ها به مثابه یکی از ابزارهای فرهنگی مورد مطالعه قرار داده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، نظام نشانه‌ای بر روی اسکناس‌ها در دوره پهلوی دوم از تغییرات فرهنگی بر اساس الگوهای مدرن حکایت می‌کند و ترکیبی از الگوهای باستانی و به ویژه دوره هخامنشیان با الگوهای مدرن مد نظر سیستم سیاسی بوده است؛ بر عکس در دوره جمهوری اسلامی، الگوهای هویت ملی در اسکناس‌ها، در دو نظام نشانه‌ای مذهبی شیعی و جهان‌گرایی اسلامی نمود یافته‌اند. در تحلیل نهایی، مطاله اسکناس‌ها نشان می‌دهد منازعه هویتی در هر دو دوره در ایران از طریق حذف و طرد بخش مهمی از عناصر ملی درجریان بوده است.
 

کلیدواژه‌ها