گستره ‌شمول قانون ملل رولز

چکیده

فلسفه ‌سیاسی جان رولز در مباحث مربوط به خوانش لیبرالی از عدالت، در سه دهه اخیر نقشی تعیین‌کننده داشته است و بدون تردید نظریه عدالت وی در شکل دادن به مفاهیم به‌کار گرفته شده در استدلاهای رایج در مباحثات روزمره در مورد عدالت و سیاست در غرب معاصر تأثیر بسیاری گذاشته است. از همین روست که آثار وی، به‌ویژه کتاب‌های «نظریه‌ای در باب عدالت»( ) و «لیبرالیزم سیاسی»،( ) به‌عنوان مهمترین آثار ‌اندیشه سیاسی سده بیستم شناخته شده‌اند. رولز در کتاب قانون ملل،( ) نظریه عدالت به‌مثابه انصاف را به حوزه روابط و حقوق بین‌الملل تعمیم می‌دهد و از همین روست که مباحث آن به ‌لحاظ فلسفی شایان توجه است.
در نوشتار حاضر ابتدا به‌طور مختصر چهارچوب و مباحث اصلی قانون ملل توضیح داده خواهد شد. در بخش دوم به برخی نقدهایی که بر مباحث رولز در این کتاب نوشته شده، اشاره خواهد شد. سومین بخش نیز به ارزیابی نظریه رولز از منظر گستره شمول آن در روابط میان ملت‌ها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها