سیاست، ساختمان و شهر

چکیده

این نوشتار گزارشی از یک تجربه در عرصه آموزش سیاسی است که در بهار 1381 در قالب یک درس 2 واحدی با نام «کارگاه و آزمایشگاه علوم سیاسی» به تعدادی از دانشجویان در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد. چهارچوب و قواره این کارگاه حاصل تجربه آموزش کاربردی دانش و تحلیل سیاسی برای صدها تن از کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و سیاسی در دو دهه گذشته بود.
در تجربه دانشگاه شهید بهشتی اقدامات و آزمایش‌های متعددی عمیق‌تر و دقیق‌تر نمودن دانش و ادراک سیاسی دانشجویان صورت گرفت. در این مقاله شرح دو آزمون از این تلاش‌ها گزارش شده و اهداف و نتایج آنها بیان گردیده است. گردش دسته‌جمعی با دانشجویان در دانشکده و مشاهده ساختمان آن از داخل و خارج به‌عنوان تمثیلی ساده و ایستا از ساختار و نظم و همچنین اعزام دانشجویان به‌طور انفرادی به خیابان‌ها و محله‌های مختلف تهران جهت مشاهده و ضبط مناسبات انسانی و اجتماعی به‌منظور فهم نظم پویا، محتوای مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها