بازسازی لیبرالیسم سیاسی در ساحت اندیشه جان رولز بر اساس دو مفهوم سعادت و آزادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امام صادق

چکیده

جان رولز از مشهورترین فیلسوفان لیبرال معاصر و فیلسوفی دوران‌ساز در عرصه فلسفه سیاست است که آراء کمتر متفکری از متفکران هم‌عصر و زمانه­ی وی،‌ همانند او عرصه رد و ابرام و بحث و نظر بوده است. به طور معمول نام رولز با نظریه عدالت او و نوآوری دوران‌ساز وی در باب افزودن عدالت به اندیشه لیبرالی گره‌ خورده است؛ و همین امر باعث شده است که از دیگر جنبه‌های اندیشه و تفکر رولزی غفلت صورت گیرد. این در حالی است که رولز صاحب تقریری جدید از لیبرالیسم است و می‌توان او را باز‌سازی کننده لیبرالیسم دانست. مقاله حاضر می‌کوشد که بر اساس دو مفهوم اساسی و مهم سعادت و آزادی و با بیان شاخصه‌های لیبرالیسم سیاسی او تقریری از لیبرالیسم رولزی ارائه دهد. شایان ذکر است که این امر هم در فهم بهتر و هم در نقد نظریات لیبرالی موثر خواهد بود.

 


کلیدواژه‌ها

·         Boucher, David and Kelly, Paul (1994), The social Contract from Hobbes to Rawls, Routledge, London.

·         Kant, Immanuel (1990), Political Writings, Hans Reiss, Translated by H. B. Nisbet, Cambridge University Press, Cambridge, Second Enlarged Edition.

·         Kant, Immanuel, (1996) An Answer to the Question: What Is Enlightenment?, Translated by James Schmidt, in James Schmidt (edited), Eighteenth century answers & Twentieth century Questions, Berkeley: University of California Press.

·         Kekes, John (1997), Against Liberalism, Cornel University Press, London.

·         Kymlicka, Will, (1992) Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford: Clarendon Press.

·         Kymlicka, Will, (1998) Liberal Egalitarianism and Civic Republicanism: friends or enemies?, in Anita L. Allen, Milton C. Regan (edited).

·         Mulhall, Stephen, and swift, Adam (1996), Liberals and Communitarians, Oxford, Cambridge Mass.

·         Plant, Raymond, (1991) Modern Political Thought, London: Basil Black Well, Cambridge.

·         Pogge, Thomas (2007), John Rawls: his Life and Theory of Justice, Translated By Michelle Kosch, Oxford University Press, Oxford.

·         Putnam, Ruth Anna, Neither a Beast nor a God, Social Theory & Practice, 0037802x, summer 2000, vol. 26, Issue2.

·         Rawls, John (1971/1999), A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge MA.

·         Rawls, John (1993), Political Liberalism, New York, Columbia University Press.

·         Rawls, John (2000), Lectures on the History of Moral Philosophy, Edited by Barbara Harman, Harvard University Press.

·         Rawls, John (1999), The Law of People; with the Idea of Public Reason Revisited, Cambridge, Harvard University Press.

·         Sandel, Michael J. (1996) Democracy's discontent, America in search of a public philosophy, Cambridge, mass: the bekknap press of Harvard university press.

·         Siegel, Andrew W. (1998), moral status and the status of morality in political liberalism, in Anita L Allen, Milton C Regan (edited).

·         Taylor, Charles (2000), Sources of the Self, The Making of the Modern Identity, Cambridge University Press.