نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

نوشتار حاضر با نگاهی مساله محور به آثار استاد مطهری در زمینه دانش سیاسی به رشته تحریر در آمده و بدین پرسش می پردازد که منابع موجود از این نویسنده تا چه حد و در چه زمینه ها و گرایش هایی در تامین متون و سرفصل های علوم سیاسی می توانند مفید باشند. برای استخراج داده ها با روش تحلیل محتوا از عناوین و فهرست مطالب آثار و فیش برداری از آنها مجموعه داده های اصلی در دو مقوله سامان یافته اند: دیدگاه مطهری در باره حکومت و دولت و دیدگاه مطهری در باره قدرت سیاسی. از جمله یافته های تحقیق عبارتند از اینکه مطهری نه داعیه استخراج دانشی از سیاست را داشت که از مضامین غیر ارزشی بحث می کنند (مانند اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و....) و نه داعیه این داشت که در زمینه همه مسایل ارزشی این دانش نیز اظهار نظر نماید. در عین حال بیشتر یافته ها حکایت از آن دارند که اکثر مطالب مطهری در زمینه سیاست به مباحث مربوط به نظام سیاسی و مسایل ارزشی مربوط بوده بدون اینکه از سایر مسایل کاملا فارغ باشد. نیز ارتباط استاد با جریان روشنفکری سبب شد تا ایشان به برداشت معتدلی در رهیافت های سیاسی مرتبط با دین منتج گردید.

کلیدواژه‌ها

[1]) تفصیل بحث در: منصورنژاد، محمد، دین و توسعه‌ی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی-جلد دوّم، تهران، انتشارات جوان پویا،  (1389)، صص 45-17.

[1] ) مطهری، مرتضی،  خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، انتشارات صدرا (چاپ دوازدهم)، (1362)، ص56)

[1] ) همان منبع، ص57.

[1]) همان منبع، ص61.

[1]) همان منبع، صص 60-58.

[1]) همان منبع، 5-62.

[1] ) بشیریه، حسین  دولت عقل، تهران، موسسه نشر علوم نوین،(1374)، صص32-4.

[1]) مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، انتشارات صدرا (چاپ پنجم)، (1368)،  صفحه 7-11.

[1] ) مراجعه شود به: وبر، ماکس، اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری، ترجمه عبدالمعبود انصاری، تهران، نشر سمت،(1371).

[1] ) فروغی، محمد علی  سیر حکمت در اروپا- ج سوم، تهران، نشر زوار (چاپ هفتم)، ( 1390)، ص224.

[1] ) مطهری، مرتضی، فلسفه اخلاق، تهران، انتشارات صدرا (چاپ یازدهم) ،(1372)، صص 7-43)

[1]) مطهری، مرتضی، ده گفتار، تهران، انتشارات صدرا (چاپ پنجم)، (1368)، صص71-169)

[1]) همان منبع، ص 153.

[1] ) مطهری، مرتضی،  خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران، انتشارات صدرا (چاپ دوازدهم)، (1362)، ص445)

[1]) مطهری، مرتضی ، جهاد، تهران، انتشارات صدرا (چاپ دوم)، (1367) ، صص 18-14).

[1] ) Jack c- Plano roy oltob , International Relation Dictionary, longman, 1982 (Fourth Edition), (1982). p181

 

[1] ) مراجعه شود به مقاله اول از: منصورنژاد، محمد، دین و توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، تهران، موسسه نشر علوم نوین، ( 1379).

[1] ) چالمرز، آلن.ف، چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی، تهران، شرکت انتشارات علوم فرهنگی، (1374)، ص113 و 117.