نظام بین‌المللی و نقش تعیین‌کننده آن در انقلاب: مطالعه تطبیقی دو انقلاب استقلال ایالات متحده و انقلاب مشروطیت ایران

چکیده

مفهوم انقلاب گرچه از یک نقطه ذهنی آغاز می‌شود اما از آنجا که در پی تحول بنیادین در ساختار اجتماع و جهان است به‌منزله پدیده‌ای مخالف وضع موجود، نگرانی ویژه‌ای را برای نظام بین‌المللی و به‌ویژه قدرت‌های بزرگی که دارای منافع ویژه در جهان و منطقه هستند ایجاد می‌کند. این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی به مطالعه، دو انقلاب پیروز مشروطیت ایران پرداخته و استقلال ایالات متحده را مورد مطالعه قرار داده است، ضمن پرهیز از هرگونه تعصب یا نگرش تک‌عاملی، در پی توضیح نقش نظام بین‌المللی و منافع قدرت‌های بزرگ و میزان تأثیرگذاری این نقش در پیدایش و پیروزی این دو انقلاب است.
نظام بین‌المللی و قدرت‌های صاحب نفوذ به شیوه‌های مختلف دیپلماتیک، مالی و حتی نظامی می‌توانند در عوامل عمومی پیدایش و پیروزی انقلاب دخالت کنند و با اعطای کمک یا قطع حمایت خود، موجب افزایش یا کاهش نارضایتی عمومی و ضعف مالی حکومت، تقویت یا تضعیف تشکیلات گروه‌های مبارز و اندیشه‌های آرمانی و موفقیت یا عدم موفقیت حکومت در سرکوب انقلابیون گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International System’s Decisive Role in Revolution: A Comparison of the American Independence Revolution and Iran’s Constitutional Revolution

چکیده [English]

Since the concept of revolution, though begins from a mental point, sets out to bring about a fundamental change in the structure of society and the world, will create particular concerns for the international system notably for the large powers as a phenomenon opposing the status quo. Studying Iran’s Constitution Revolution and the American Independence Revolution in analytical and descriptive method, this paper seeks to explore the role played by the international system, the great powers’ interests and degree of efficacy of this role in the advent of these two revolutions. On this ground, the international system and influential powers are able to intervene in the general factors of the advent of revolution in various diplomatic, financial and even military ways. By granting aid or cutting it of, they can increase or decrease public discontent, the government’s financial weakness, enhance or undermine militant groups’ organization and idealist thoughts, thus contributing to the success or failure of government in suppressing the revolutionaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitutional Revolution
  • France
  • Great Britain
  • Iran
  • National System
  • United States