گستره تحلیل گفتمان سیاسی از مطالعه ساختارها تا هنر مناسک عینیت نمایی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، به اختصار دو تحول را مورد نظر قرار داده‌ایم تا بر مبنای آن، عرصه گسترده گزینه‌های پیش روی برای انجام یک پروژه تحلیل گفتمانی را ترسیم کنیم: تحولات نظری که موجب بسط و گسترش تحقیقات کیفی به نحو عام شده‌اند و آنها را از الگوهای خاص پوزیتویستی به سمت تحقیقات عاری از دغدغه عینیت و مشابه با آثار هنری هدایت کرده‌اند و دوم، انواع مقاصدی که می‌توان از انجام یک پرو‌ژه تحلیل گفتمانی مطمح نظر قرار داد. این دو تصویر، در تلاقی با یکدیگر، محقق را بر مبنای موضوع و اهداف تحقیق، با عرصه‌ای متنوع از الگوهای تحلیل گفتمانی مواجه خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها