بازتاب نظریه منازعه تمدن ها در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نظریه منازعه تمدن­ها از جمله نظریات حوزه سیاست بین­الملل است که مورد توجه بسیار پژوهش‌گران و کارگزاران سیاسی در سطح جهانی قرار گرفته است. در این پژوهش، بازتاب نظریه منازعه تمدن­ها در میان گروه­های سیاسی و روشنفکران دانشگاهی ایرانی مورد بررسی واقع شده است. تحلیل بازتاب این نظریه در ایران می‌تواند نشانه­هایی برای شناخت جهت­گیری­های ایرانیان بخصوص در باب نحوه تعامل با غرب در اختیار ما قرار دهد. بدین ترتیب پرسش این پژوهش آن است نظریه منازعه تمدن‌ها چه واکنش‌هایی در میان گروه‌های سیاسی و محافل آکادمیک ایران برانگیخت. فرضیه پژوهش آن است که نظریه منازعه تمدن‌ها موجب موضع­گیری متفاوت گفتمان­های سیاسی رقیب در ایران شد به نحوی که یکی آن را مؤید ضرورت منازعه با غرب و دیگری آن را مؤید ضرورت تنش زدایی در روابط با غرب شمرد. در این پژوهش با ارجاع به اظهارنظرهای شخصیت­ها و افراد وابسته به دو جناح سیاسی موجود در ایران و نیز پژوهش‌گران دانشگاهی علوم سیاسی و روابط بین­الملل در مورد نظریه منازعه تمدن‌ها و شاخص­سازی از این نظرات، تلاش می‌شود تا پاسخ سوال پژوهش یافته شود.

کلیدواژه‌ها